Weryfikujemy przyszłość

 1. Postanowienia ogólne
 2. IMT Technologies & Solutions sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), dalej: „Administrator”).

 

 1. Dane kontaktowe administratora to:
 • adres: ul. Zieleniecka 13/514, 05-091 Ząbki, Polska
 • e-mail: info@imtts.pl
 • +48 737192999

 

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub co najmniej jeden konkretny fizyczny, fizjologiczny, genetyczny, psychiczny , tożsamość ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 

 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

 1. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych
 2. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Państwa lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji Państwa zamówienia.

 

 1. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • wykonanie umowy pomiędzy Państwem a administratorem,
  • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów),
  • Państwa zgoda na przetwarzanie danych w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania wiadomości biznesowych i biuletynów).

 

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • przetwarzanie Państwa zamówienia oraz korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonania przez administratora,
  • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

 

 1. Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji. Jest podejmowana na wyraźną zgodę na przetwarzanie danych.
 2. Okres przechowywania danych
 3. Administrator przechowuje dane osobowe
  1. przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
  2. do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.
 2. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)
 3. Odbiorcami danych osobowych są osoby:
  1. zajmujące się dostawą towarów/usług/realizacją płatności na podstawie umowy,
  2. zaangażowane w zapewnienie funkcjonowania służb,
  3. świadczące usługi marketingowych.

 

 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (krajów spoza UE) ani do żadnej organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych/chmury.

 

 1. Państwa prawa

 

 1. Na warunkach określonych w RODO macie Państwo:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora wskazany w punkcie III niniejszych warunków.

 

 1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że ​​Państwa prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Zasady bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

 

 1. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności stosowania programów antywirusowych, bezpiecznego przechowywania kopii zapasowych, bezpiecznych haseł dostępu itp.

 

 1. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wysyłając wiadomość z internetowego formularza potwierdzacie Państwo zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.

 

 

Warunki te wchodzą w życie od 01.09.2021 r.